Vedtekter for Ankenes Båtforening

Revidert på Årsmøtet 2023

Last ned dokumentet her: KLIKK


§ 1. Navn
Ankenes båtforening

§2. Formål
Foreningen er upolitisk. Dens formål er på det beste og billigste måte å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn for medlemmenes båter, samt å ivareta medlemmenes tarv ved å lette adgang til å holde båt.

Utbedre interessen for korrekt opptreden på sjøen gjennom opplysende virksomhet m.v.

§ 3. Merking av båter
Båter som tilhører foreningens medlemmer, skal være merket i h.h. til gjeldende offentlig regelverk.

Foreningen og dens medlemmer er underlagt Narvik Havnevesen sitt regelverk.
I tillegg merker båteier sin båt med navn, adresse og telefonnummer. Merket skal være godt synlig fra bryggen.

§ 4.Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamenn som velges på årsmøte.
Valgperioden er 2 år.

§ 5. Styrets arbeid
Styret har den daglige ledelse og skal ivareta foreningens interesser på beste måte, sammenkalle til møter og behandle alle foreningens anliggende.

Styremøte holdes så ofte leder eller 2 styremedlemmer finner det påkrevd.

Styret skal til sine møter innkalle den/de av foreningens øvrige medlemmer som styret finner nødvendig, men bare styret har stemmerett.

§ 6. Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes minst en gang i året innen utgangen av april måned.
Regnskapet avsluttes pr. 31 desember.

Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel og kunngjøres i lokalavisen.
Saker som ønsket behandlet av årsmøte må være styre i hende 10 dager før årsmøte.
Det er kun medlemmer av båtforeningen som kan delta på årsmøte, hvis ikke annet blir bestemt.

Dagsorden til årsmøte gjøres kjent minst 5 dager før møte, gjennom sms eller mail. til medlemmer av foreningen og som oppslag på klubbhuset.

På årsmøtet behandles: Beretning, Regnskap, Budsjett, Bevilgninger/honorar til styret, valg og andre innkommende saker som er satt opp på dagsorden.

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem velges av årsmøtet for 2 år med minst halvparten av de avgitte stemmer. Kontinuitet sikres ved at minst 2 av styremedlemmene ikke er på valg samme år.

Videre velges det:
1. 1 Revisor som reviderer regnskapet til båtforeningen, valgperiode 2 år.
2. Det velges 2 ansvarlige for hver «brygge» bryggeansvarlig. Valgperiode 2 år.
For å sikre kontinuiteten velges 1 person hvert år.
3. Det velges 3 personer til valgkomite for en valgperiode på 2 år..
4. 1 Web-ansvarlig for 2 år
5. Personer til Klubbhusansvarlige
6. 3 personer til Arrangementskomite.

Ved valg skal det være skriftlig avstemming når et medlem krever det.
Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.
På årsmøtet avgjøres sakene med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er forslaget forfalt.

§7. Valg
Alle medlemmer plikter å motta valg, men kan be seg fritatt for en like lang periode som de har fungert.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare de saker behandles som har foranlediget årsmøtet.
Møtet er beslutningsdyktig når det er innkalt med minst 1 ukes varsel

§9.Kontigent
Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte med at et flertall (50%) av de frammøtte medlemmer.
Kontingenten betales forskuddsvis hvert år.
Er ikke kontingenten eller eventuelle avgifter betalt, kan vedkommende medlem etter forutgående varsel strykes som medlem.

Medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeid i båthavna kan årsmøte fastsette et kronebeløp som går til fritak for ikke utført arbeid. Alle tillitsvalgte i båtforeningen er fritatt for slik arbeid/ betaling.

Medlemmer som står til rest til båtforeningen med betaling, vil bli trukket for beløp ved et evt. salg av båtplass.

Utmelding fra båtforeningen i årsperioden vil ikke føre til tilbakebetaling av kontingent.

§ 10. Endring av vedtekter
Forslag til endring av vedtekter må skriftlig tilstilles styret senest en måned før det ordinære årsmøtet. Endring av vedtektene gjøres med simpelt flertall av de fremmøtte på årsmøte.
Vedtektsendring kan gjøres gjeldende etter at vedtaket er fattet.

§ 11. Medlemmenes plikt
Har et medlem noe å påtale skal han innsende skriftlig fremstilling til styret.

Det er hvert medlems plikt å verne om foreningens interesser og bidra til at ro og orden opprettholdes. samt å behandle foreningens - eller de av foreningens lånte eller leide eiendeler med forsiktighet. For utlånte eiendeler er vedkommende medlem ansvarlig inntil eiendelene er levert tilbake ubeskadiget.
Bortkomne eller beskadigete må erstattes.

§12.Overdragelse av rettigheter
Medlemmene har anledning til å overdra sine rettigheter (Bryggeplass) i oppadgående eller nedadgående slektsforhold (Far sønn, far datter sønn far osv) så fremst overdrager er medlem av Ankenes båtforening. 

§ 13. Utmelding av båtforeningen
Medlemmer av foreningen, som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller er til skade for foreningen, eller ikke oppfyller forpliktelser i disse vedtekter, skal av styret utelukkes av foreningen etter forutgående varsel. Denne avgjørelse kan medlemmet innanke skriftlig til først årsmøte, og tas opp til endelig avgjørelse med simpelt flertall av de fremmøtte medlemmer. Saken sendes styret senest 10 dager før årsmøte og settes på dagsorden. Styret skal redegjøre ovenfor årsmøte i saken.
Et medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen gjør det skriftlig til båtforeningen innen årets utgang.

§14. Båtplasser

Medlemmer som ønsker båtplass må sende skriftlig søknad til båtforeningen. Tildelte båtplasser tilhører båtforeningen, men de som får tildelt plass har råderetten til plassen så lenge de har båt som skal benytte plassen. Det betales et engangsbeløp til båtforeningen for båtplassen ut fra størrelse og en årlig avgift som årsmøte fastsetter.
Tildelingen skjer etter ventelisteordning og ut fra båtplassens størrelse som tildeles.
Største båtlengde som kan få plass i flytebryggene er 40 fot 12 m LOH og opptil 10 tonn.
Andelseier av båtplassen kan være uten båt i 3 år før båtforeningen kan gjøre krav på at plassen blir overført til andre søkere på plass. Andelseier kontaktes før tiltak iverksettes.
Ved særskilt forhold kan styre behandle søknad om forlengelse ut over 3 år. Andelseier skal da få oppgjør for solgt båtplass.


En båtplass som ikke benyttes kan leies ut til andre som har behov for plass. Utleie og lån av båtplasser skal alltid gå gjennom styret. Andelseier skal gjøres oppmerksom på forehand at båtplassen blir utleid til andre.

Det skal være samsvar mellom båtens størrelse og båtplass.

Ved utskifting av bryggeellementer har båtforeningen et kollektiv ansvar i forhold til økonomi. Det skal ikke påløpe ekstra kostnader for de som blir berørt av utskiftingen.


Båtforeningen har ikke plikt til innløsning av brygger/båtplasser så lenge det ikke finnes kjøpere til disse.

Ved omsetning av E-brygger er det teknisk verdi av bryggen som skal utgjøre grunnlaget for fastsetting av omsetningsverdien. Teknisk verdi skal beregnes ved takst. Kostnader til takst skal dekkes av den som har disponert/eier av bryggeplassen og tillegges omsetningsverdien. Båtforeningens styre bestemmer hvilken takstperson som skal utforme teknisk verdi.  Ved omsetning av brygger skal det tilfalle 1% av omsetningsbeløpet til båtforeningen, minimum kr. 1000,-. Dette beløpet dekkes av kjøper.


§15. Båtoppsett.
Båter som stettes opp på land gjøres på båteiers ansvar.
Det er båteiers ansvar at båten er forsvarlig plassert (opplagret) all den tid den står på land.

Oppsatte båter til vedlikehold skal ut så snart vedlikeholdet er ferdig, aldri lengere tid en 14 dager. Båteiere som skal ha båter oppsatt lengere tid en 14 dager må avtale det med ansvarlig før oppsett. Lengere oppsettingstid bør legges til tider utenom sesong for oppsett (15 sep – 15 mai)

Båter som står oppsatt mer enn et år skal betale en mnd avgift til båtforeningen.

Hensetning av båter/hengere innenfor båtforeningens område, uten at det er gitt tillatelse, har båtforeninger rett til å fjerne på eiers regning. (Anmeldelse av forsøpling)

§ 16. Dugnad
Medlemmer av båtforeningen forplikter seg å delta på dugnadsarbeid når det innkalles til slikt, så fremst vedkommende har mulighet.

§ 17. Æresmedlem
Medlemmer som har vært aktive medlemmer i 25 år eller mer, og som har utmerket seg i arbeid for båtforeningen, kan av styre utnevnes til æredsmedlem.

Disse medlemmer blir da fritatt for kontingent og i tillegg får et båtoppsett gratis en gang i året.

Æresmedlemskapet blir kunngjort på årsmøte. Vedkommende blir innkalt til møte. Det utdeles blomster og et bevis på æresmedlemskapet.

§ 18. Oppløsning av båtforeningen
Beslutning om foreningens oppløsning kan bare vedtas med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte hver minst 1/3 av medlemmene er til stede.

§ 19. Fordeling av eiendeler
I tilfelle foreningen oppløses, disponerer årsmøtet, eller det avviklingstyret som er oppnevnt av årsmøtet over foreningens eiendeler/gjeld.

§ 20. Andelseiere
forplikter seg til å sette seg inn i og å rette seg etter båtforeningens vedtatte vedtekter og retningslinjer