Retningslinjer for Ankenes Båtforening

Retningslinjer

Sist revidert årsmøte sep. 2021

Retningslinjene er revidert og vedtatt årsmøte 2018

Gjelder for enhver bruk av havnen og dens installasjoner og hjelpemidler

§ 1. Felles anlegg.

Bryggene er et fellesanlegg som eies av andelshavere og Ankenes Båtforening i fellesskap.

§ 2. Vedlikehold.

Bryggene krever jevnlig tilsyn og vedlikehold, som i all hovedsak utføres på dugnad av andelshavere.

Dugnad er en plikt som medlemmer påtar seg gjennom sitt medlemskap. Det stipuleres til 2 timers dugnadsarbeid hvert år for hvert medlem som benytter havna. Årsmøte kan fastsette et kronebeløp for medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeid.

§ 3. Krav til medlemmer.
En forutsetning for at alle skal ha nytte og glede av anlegget, må være at alle medlemmer følger de vedtatte regler og det pålagte dugnadsarbeid. Dette betyr ikke at handicappede medlemmer, de med dårlig helse og eldre skal utelukkes fra båthavnen.

§ 4. Bryggeledere.
Årsmøte velger bryggeledere for hver brygge. Bryggeleder har det daglige tilsyn og det vedlikeholdsmessige rapporteringsansvar for bryggene. Bryggeleder rapporterer til foreningens styre. Byggeleder skal ha oversikten over andelseiere på «sin» brygge, ha oversikt over båtene som tilhører bryggene og ha oversikt over ledighet i bryggene/midlertidig ledighet.

Bryggeleder har lederansvar for det årlige dugnadsarbeid for «sin» brygge.

F - brygga er kun beregnet for sommerbruk fra 1.mai til 31 okt.. Det er ikke andelseiere til bryggen, men det inngås ½ årlige skriftlig avtaler med interesserte som ønsker å leie.

Medlemmer i Ankenes båtforening som ønsker å leie sommerplass, må sende skriftlig henvendelse til bryggeformann hvert år innen 15 mars. Bryggeformann fordeler plassene ut fra søknadene som er kommet inn. Tildeling prioriteres etter antall år/måneder som medlem i Ankenes båtforening. Største båt som kan benytte bryggen er 20 fot, med unntak av kystlagets båter.

De som lar båtene ligge utover tidsrommet som er satt og som ikke har fått tillatelse av styret/bryggeformennene til det, skal utelukkes fra båthavna.

De som melder sin interesse og får tildelt plass, skal betale for plassen enten de benytter plassen eller ikke.

Bryggeformennene har det hele ansvar for utleie til sommerbryggen.

Det rapporteres skriftlig til styret om utleide og ledige plasser.

§ 5. Største båtlengde i bryggeplassene.
Det tillates ikke å legge større båter i utliggerbrygge enn 12 meter (LOA) (største lengde over havet) eller båter med totalvekt over 10 tonn.

§ 6. Bryggeplass.
Det tillates ikke å legge breiere båt i bryggeplassen enn det er kjøpt andel for. Det bør minst være 30 cm plass på hver side av båten til uteligger.

§ 7. Utleie av båtplasser.
Utleie av båtplasser skal gå gjennom styret. Båtplasser som ikke brukes av eierne, skal styret kunne leie ut ved behov. Båtene som benytter disse plassene merkes med eiers navn og telefornr godt synlig fra bryggen.

Bryggeeier vil få redusert sin årlige leiekostnad med 30%, av den opprinnelige havneavgiften for langtidsleie. (Min 6 mnd) Reduksjon skal være i forhold til antall måneder plassen er utleid. 

Hvis det oppstår skade på uteligger av leietaker, vil Ankenes båtforening stå som ansvarlig ovenfor eier av plassen.

Leietaker vil være økonomisk ansvarlig for skaden ovenfor båtforeningen.

§ 8. Leieavgift.
Leieavgiften fastsettes av årsmøte. Beløpet går i sin helhet til båtforeningen.

§ 9. Uttak av strøm.
Uttak av strøm på fellesuttakene på bryggene er kun beregnet for oppladning av batterier og til bruk for håndverktøy og liknende. På grunn av kapasitetsproblemer vil det være begrenset mulighet for å gi tillatelse til å hente ut mere strøm til båtene.

§ 10. Salg av byggeplasser.
Salg av brygger skal alltid gå gjennom styret. Ved overdragelse av bryggeplass fra mor/far til datter/sønn, osv. skal det meldes styret. Det kan ikke overdras bryggeplass til personer som ikke har medlemskap i båtforeningen.

§ 11. Forandring av bryggeplassene og utriggerfestene.
Det er ikke tillatt å foreta forandringer på selve bryggene og utriggerfestene, så som feste innretninger, boring og skruing i treverket eller beslag.

§ 12. Skade på bryggene.
Dersom bryggene blir påført skader, skal den som har forårsaket skaden straks utbedre skaden og informere bryggeleder. En hver skade av annen art og av hvilke som helst årsak, skal straks varsles av bryggeleder, eller til noen andre av styrets medlemmer. (evt: …, eller til styret)
 

Ved reparasjon av skader skal dette skje på en profesjonell måte og godkjennes av bryggeleder.

§ 13. Skade på utligger.
Dersom det oppstår brekkasje på utligger, forårsaket av for store belastning, skal utbedringen bekostes av de som har sine båter festet til utliggeren.
Skade på flytepontonger bekostes av båtforeningen.

§ 14. Endring av bryggefortøyningene.
Det må ikke foretas inngrep i fortøyningen av flytebrygger uten i samråd med bryggeleder.


§ 15. Fortøyning av båter.
Alle styrets pålegg om fortøyning av båter skal etterkommes omgående. Alle fortøyninger skal ha godkjente dempere på fire fester dimensjonert etter båtens vekt. Båter over 23 fot skal være belagt med spring i perioden 1.okt. til 30.april.

Båteiere som ikke fortøyer sin båt forsvarlig vil kunne påregne seg et gebyr på kr. 1000.- hvis noen av båtforeningens styre, bryggeansvarlig, eller den som er bemyndiget, må gjennomføre tiltak for å få en forsvarlig fortøyning.

§ 16. Daglig vedlikehold.
Om vinteren skal de som har båter liggende i utriggerne holde bryggen ren for snø, og om sommeren flytepontonger fri for groe.

§ 17. Mesan og jolle ved opplag i bryggene.
Det er forbudt å ha mesan oppe og ha jolle hengende i riggen ved opplag i bryggene.

§ 18. Hensette på flytebrygge.
Det er ikke tillatt å lagre eller å hensette joller eller annet utstyr på flytebryggene. Ved oljebytte på motorene skal all spillolje fjernes fra havneområde umiddelbart.

§ 19. Fart.
Det tillates ikke større fart i småbåthavnen enn 3 knop.

§ 20. Låsing av bryggeportene.

Portene til bryggene skal være låst når det ikke arbeides på bryggene. Ved snømåking skal bryggeporten være åpen. Før bryggen forlates og låses, skal det påses at det ikke er uvedkommende på bryggen

§ 21. Utlån av nøkler/brikke.
Ved utlån av nøkkel til andre, er det andelshaveren som er personlig ansvarlig for at den som låner nøkkel, følger de gjeldende regler.

Utlån av bombrikke til ikke-medlemmer er ikke tillatt, dette med unntak av nær familie eller personer som skal benytte medlemmets båt.

Ikke-medlemmer som ønsker å benytte seg av båt-utsett skal betale en avgift gjennom bomsystemet. Avgiften fastsettes av årsmøte.

Misbruk innebærer at bombrikken inndras, gjøres ubrukelig.

§ 22.Bortvisning fra bryggene.
Enhver andelshaver har plikt på seg til å vise uvedkommende bort fra bryggene.

§ 23.Varsel om lengre fravær.
Enhver båteier som tar båten på land, eller blir borte fra båthavnen i forholdsvis lengerperiode, skal underrette bryggeleder om fraværets lengde.

Det skal i slike tilfeller strekkes tau mellom utliggerens ytre fester slik at utliggeren ikke blir overbelastet av båtene ved siden av.

§ 24.Forurensning i havneområde.
Båteiere som har fått olje eller annen forurensing i båten, kan ikke lense ved flytebryggen eller inne i havnen. Likeså er større arbeider ved skraping av maling, sandblåsing, rustbanking/sliping, bruk av løsningsmidler eller malings-arbeider som kan tilgrise andre båter eller brygge ikke tillatt. Dette innebærer at enhver form for søl og forurensing skal unngås. Jf. Lov om havnevesnet.§24- forurensing av havner og farvann.

Fjerning av større mengder bunnstoff fra båt (ny priming) skal det gamle bunnstoff samles opp som spesialavfall, og tas rede på av båteier.

§ 25. Båtoppsett.
Slippvogn og traktor er foreningens eiendom og er beregnet for opp- og utsetting av medlemmers båter eller andre som avtaler oppsett. Ekvipasjen betjenes av personer oppnevnt av styret. Opp- eller utsetting må på forhånd avtales innen rimelig tid med en ansvarlig for slippvogn/traktor. For opp-/utsetting kreves fra medlem et gebyr fastsatt av årsmøte. For ikke- medlemmer skjer betaling til foreningen før utsetting skjer.

Ved henvendelse vedr. oppsett skal registreringsnummer på båt oppgis, i tillegg til båteiers navn og forslag til dato for oppsett.

Det er ikke tillatt å parkere båthengere i havneområde/oppsettområde.

§ 26. Oljebryggen

Den ene siden av oljebryggen (høyre side sett fra land) er kun beregnet for kort opphold til oljefylling.

Den andre siden kan benyttes som gjestebrygge. Båter som skal ligge der mere en 3 timer skal betale en døgnpris på kr. 150,00 m/strøm. Dette gjelder også medlemmer av båtforeningen. Betaling skjer gjennom VIPPS)

Ansvarlige i styret kan i gitte tilfeller beordre båteiere å legge seg der av hensyn til vær og forsvarlighet. Medlemmer som blir beordret til å legge båten ved oljebryggen skal ikke betale døgnpris.

§ 27. Flytting av båtplasser.

Styre har myndighet til å flytte/bytte på båtplasser når det er nødvendig av hensyn til forsvarlighet til bryggene.

§ 28. Forurensning av fiskeavfall.
Det er strengt forbudt å tømme fiskeavfall eller foreta sløying som går over båtrekka, eller foreta sløying på bryggene.