Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
27. februar 2018

Styret ønsker revidering av Ankenes Båtforenings Vedtekter og vil komme med forslag på endringer til Årsmøtet.

Styret vil fremme et forslag til årsmøte om revidering av Vedtektene til Ankenes Båtforening.

I denne forbindelse ønsker vi at medlemmene til foreningen kan gjøre seg kjent med forslaget som nå er utarbeidet og komme med innspill til forslaget før årsmøte

Innspill til Vedtekts endringene må sendes skriftlig inn til styret senest 15. mars 2018.

Vedtektene for Ankenes Båthavn kan lastes ned her: KLIKK
. . . eller leses direkte under her.

Vedtekter for Ankenes Båtforening       

Revidert årsmøte 2018

§ 1. Navn

Ankenes båtforening

 

§2. Formål

Foreningen er upolitisk. Dens formål er på det beste og billigste måte å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn for medlemmenes båter, samt å ivareta medlemmenes tarv ved å lette adgang til å holde båt.

Utbedre interessen for korrekt opptreden på sjøen gjennom opplysende virksomhet m.v.

 

§ 3. Merking av båter

Båter som tilhører foreningens medlemmer, skal være merket i h.h. til gjeldende offentlig regelverk.

Foreningen og dens medlemmer er underlagt Narvik Havnevesen sitt regelverk.

I tillegg merker båteier sin båt med navn, adresse og telefonnummer. Merket skal være godt synlig fra bryggen.

 

§ 4.Styre

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamenn som velges på årsmøte.

Valgperioden er 2 år.

 

§ 5. Styrets arbeid

Styret har den daglige ledelse og skal ivareta foreningens interesser på beste måte, sammenkalle til møter og behandle alle foreningens anliggende.

Styremøte holdes så ofte leder eller 2 styremedlemmer finner det påkrevd.

Styret skal til sine møter innkalle den/de av foreningens øvrige medlemmer som styret finner nødvendig, men bare styret har stemmerett.

 

§ 6. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes minst en gang i året innen utgangen av april måned.

Regnskapet avsluttes pr. 31 desember.

Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel og kunngjøres i lokalavisen.

Saker som ønsket behandlet av årsmøte må være styre i hende 10 dager før årsmøte.

Det er kun medlemmer av båtforeningen som kan delta på årsmøte, hvis ikke annet blir bestemt.

Dagsorden til årsmøte gjøres kjent minst 5 dager før møte, gjennom sms eller mail. til medlemmer av foreningen og som oppslag på klubbhuset.

På årsmøtet behandles: Beretning, Regnskap, Budsjett, Bevilgninger/honorar til styret, valg og andre innkommende saker som er satt opp på dagsorden.

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem velges av årsmøtet for 2 år med minst halvparten av de avgitte stemmer. Kontinuitet sikres ved at minst 2 av styremedlemmene ikke er på valg samme år.

Videre velges det:

1.1 Revisor som reviderer regnskapet til båtforeningen, valgperiode 2 år.

2. Det velges 2 ansvarlige for hver «brygge» bryggeansvarlig. Valgperiode 2 år. For å sikre kontinuiteten velges 1 person hvert år.

3 Det velges 3 personer til valgkomite for en valgperiode på 2 år..

4. 1. Web-ansvarlig for 2 år

5. Personer til Klubbhusansvarlige

6. 3.Personer til Arrangementskomite.

 

Ved valg skal det være skriftlig avstemming når et medlem krever det.

Ved stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

 

På årsmøtet avgjøres sakene med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er forslaget forfalt.

 

§7. Valg

Alle medlemmer plikter å motta valg, men kan be seg fritatt for en like lang periode som de har fungert.

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare de saker behandles som har foranlediget årsmøtet.

Møtet er beslutningsdyktig når det er innkalt med minst 1 ukes varsel

 

§9.Kontigent

Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte med at et flertall (50%) av de frammøtte  medlemmer.

Kontingenten betales forskuddsvis hvert år.

Er ikke kontingenten eller eventuelle avgifter betalt, kan vedkommende medlem etter forutgående varsel strykes som medlem.

Medlemmer som ikke deltar på dugnadsarbeid i båthavna kan årsmøte fastsette et kronebeløp som går til fritak for ikke utført arbeid. Alle tillitsvalgte i båtforeningen er fritatt for slik arbeid/ betaling. 

Medlemmer som står til rest til båtforeningen med betaling, vil bli trukket for beløp ved et evt. salg av båtplass.

Utmelding fra båtforeningen i årsperioden vil ikke føre til tilbakebetaling av kontingent.

 

§ 10. Endring av vedtekter

Forslag til endring av vedtekter må skriftlig tilstilles styret senest en måned før det ordinære årsmøtet. Endring av vedtektene gjøres med simpelt flertall av de fremmøtte på årsmøte.

Vedtektsendring kan gjøres gjeldende etter at vedtaket er fattet.

 

§ 11. Medlemmenes plikt

Har et medlem noe å påtale skal han innsende skriftlig fremstilling til styret.

Det er hvert medlems plikt å verne om foreningens interesser og bidra til at ro og orden opprettholdes. samt å behandle foreningens - eller de av foreningens lånte eller leide eiendeler med forsiktighet. For utlånte eiendeler er vedkommende medlem ansvarlig inntil eiendelene er levert tilbake ubeskadiget.

Bortkomne eller beskadigete må erstattes.

 

§12.Overdragelse av rettigheter

Medlemmene har anledning til å overdra sine rettigheter (Bryggeplass) i oppadgående eller nedadgående slektsforhold (Far sønn, far datter sønn far osv) så fremst overdrager er medlem av Ankenes båtforening. 

 

§ 13. Utmelding av båtforeningen

Medlemmer av foreningen, som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller er til skade for foreningen, eller ikke oppfyller forpliktelser i disse vedtekter, skal av styret utelukkes av foreningen etter forutgående varsel. Denne avgjørelse kan medlemmet innanke skriftlig til først årsmøte, og tas opp til endelig avgjørelse med simpelt flertall av de fremmøtte medlemmer. Saken sendes styret senest 10 dager før årsmøte og settes på dagsorden. Styret skal redegjøre ovenfor årsmøte i saken.

Et medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen gjør det skriftlig til båtforeningen innen årets utgang.

 

§14. Båtplasser

Medlemmer som ønsker båtplass må sende skriftlig søknad til båtforeningen. Tildelte båtplasser tilhører båtforeningen, men de som får tildelt plass har råderetten til plassen så lenge de har båt som skal benytte plassen. Det betales et engangsbeløp til båtforeningen for båtplassen ut fra størrelse og en årlig avgift som årsmøte fastsetter.

Tildelingen skjer etter ventelisteordning og ut fra båtplassens størrelse som tildeles.

 

Største båtlengde som kan få plass i flytebryggene er 40 fot og opptil 10 tonn.

 

Andelseier av båtplassen kan være uten båt i 3 år før båtforeningen kan gjøre krav på at plassen blir overført til andre søkere på plass. Andelseier kontaktes før tiltak iverksettes.

Ved særskilt forhold kan styre behandle søknad om forlengelse ut over 3 år. Andelseier skal da få oppgjør for solgt båtplass.

En båtplass som ikke benyttes over tid, (2mnd.) kan utlånes til andre som har behov for plass.

Ved utskifting av bryggeellementer har båtforeningen et kollektiv ansvar i forhold til økonomi. Det skal ikke påløpe ekstra kostnader for de som blir berørt av utskiftingen.

 

§15. Båtoppsett.

Båter som stettes opp på land gjøres på båteiers ansvar.

Det er båteiers ansvar at båten er forsvarlig plassert (opplagret) all den tid den står på land.

 

Oppsatte båter til vedlikehold skal ut så snart vedlikeholdet er ferdig, aldri lengere tid en 14 dager. Båteiere som skal ha båter oppsatt lengere tid en 14 dager må avtale det med ansvarlig før oppsett. Lengere oppsettingstid bør legges til tider utenom sesong for oppsett (15 sep – 15 mai)

Båter som står oppsatt mer enn et år skal betale en mnd avgift til båtforeningen.

Hensetning av båter/hengere innenfor båtforeningens område, uten at det er gitt tillatelse, har båtforeninger rett til å fjerne på eiers regning. (Anmeldelse av forsøpling)

 

§ 16. Dugnad

Medlemmer av båtforeningen forplikter seg å delta på dugnadsarbeid når det innkalles til slikt, så fremst vedkommende har mulighet.

 

§ 17. Æresmedlem

Medlemmer som har vært aktive medlemmer i 25 år eller mer, og som har utmerket seg i arbeid for båtforeningen, kan av styre utnevnes til æredsmedlem.

Disse medlemmer blir da fritatt for kontingent og i tillegg får et båtoppsett gratis en gang i året.

Æresmedlemskapet blir kunngjort på årsmøte. Vedkommende blir innkalt til møte. Det utdeles blomster og et bevis på æresmedlemskapet.

 

§ 18.

Beslutning om foreningens oppløsning kan bare vedtas med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte hver minst 1/3 av medlemmene er til stede.

 

§ 19.

I tilfelle foreningen oppløses, disponerer årsmøtet, eller det avviklingstyret som er oppnevnt av årsmøtet over foreningens eiendeler/gjeld.

§ 20. Andelseiere forplikter seg til å sette seg inn i og å rette seg etter båtforeningens vedtatte vedtekter og retningslinjer.

 

Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest
MANDAGSKLUBBEN starter opp 23. oktober 2017


Batliv.com side