Web-redaktør:
Info / Nyheter . . . 
Referat fra Årsmøtet 2017 for Ankenes Båtforening
9. mai 2017

Ankenes Båtforening avhold årsmøte i Ankenes Sanitetshus og 37 stemmeberettige var til stede
Etter årsmøtet var det Medlemsmøte. Referat fra dette på slutten av artikkelen.


1. Åpning ved sekretær Bjørn-Ivar Tennås
Innkalling OK. Dette er årsmøte nr. 43. 37 stemmeberettige tilstede.

2. Valg av møteleder og sekretær.
Som møteleder ble valgt Tom Inge Nilsen Til sekretær ble valgt Bjørn-Ivar Tennås. Til å underskrive protokollen ble valgt Ronny Svenning og Evert Nilsfors

3. Styrets beretning for 2016.
Årsberetning ble lest opp av sekretær. Godkjent uten kommentar.

4. Regnskap for 2016 med revisors beretning.
Regnskapet gjennomgått av sekretær. Underskudd på 120 tusen. Store utgifter til slippvogn og traktor bidrar til underskuddet. Regnskapet revidert av Henning Pedersen.
Regnskapet godkjent.

5. Budsjett for 2017.
Budsjett for 2017 lagt fram og godkjent uten spørsmål.

6. Fastsetting av slippavgift for 2018.
Uforandret:
Kr. 500,- for medlemmer og kr. 1000,- for de som ikke er medlemmer.

7. Fastsetting av kontingent for 2017.
Etter en del diskusjon ble styret nedstemt og ny kontingent fra 2018 ble vedtatt til 800,- pr år.

8. Fastsetting av bryggeleie for 2018 og priser for kjøp og salg av brygger
Bryggeleie kr. 300,00 pr. mnd for medlemmer og kr 500,00 pr. mnd for de som ikke er medlemmer.
Uforandret: 25% av innbetalt bryggeleie skal gå til betaling av havneleie.
Styret foreslår økning av bryggepriser ved kjøp/salg fra kr 4.400,- til kr 5.000,- pr meter
Enstemmig vedtatt

9. Forslag fra styret
Styret foreslår en lovendring som medfører at styremedlemmene velges slik som praksis har vært istedenfor at styret skal konstituere seg sjøl.
Dette er i § 5 i lovene til ABF og lyder nå i sin helhet:<I><FONT size=4>
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes minst en gang i året innen utgangen av april måned. Regnskapet avsluttes pr 31 desember.
Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel og kunngjøres i lokalavisen.
På årsmøtet behandles - dagsorden, beretning, regnskap, andre saker som er satt opp på dagsorden og valg.
Leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem velges av årsmøtet med minst halvparten av de avgitte stemmer.
Kontinuitet sikres ved at minst 2 av styremedlemmene ikke er på valg.
Votering skjer skriftlig når et medlem krever det.
På årsmøtet avgjøres sakene ved stemmeflertall. Er stemmetallet likt gjør møteleders dobbelstemme utslaget.

10. Innkomne forslag.
Et forslag innkommet. Det gjelder innføring av gebyr for båter som står oppe mer enn et år.
Etter noe diskusjon ble følgende enstemmig vedtatt:
Styret kan ved behov innføre gebyr til båter som står på land utover 1 år. Gebyret skal være kr.500.- pr mnd.
Gjelder fra 1.mai 2017. Første gebyr kan ilegges i juni 2018.

11. Valg ifølge vedtekter (Valgt på årsmøtet 25.04.2017):

Leder Knut Nilsen (valg for 2 år)

Nestleder Ernst Sørheim (ikke på valg)

Kasserer John Karlsen (valgt for 2 år)

Skretær Crister Bjarkøy (valg for 2 år)

Styremedlem Tore Svenning (ikke på valg)

Vararepresentant Fred Munkli (valg for 2 år)

Vararepresentant Tor Nystad (ikke på valg)

Arr. Komité: Svein Harald Olsson, Tonny Solvoll og Viggo Lillevåg

Revisor Henning Pedersen

Valgkomite (valg for 2 år): Tommy Sivertsen, Knut Einar Wold, Bjarne Flygel

WEB ansvarlig: Viggo Johansen

Bryggeledere:
A-brygga: Tore Mentzoni og Roald Svenning

B-brygga: Steinar Svendsen og Ronny Svenning

C-brygga: Knut Korneliussen og Viggo Lillevåg

D-brygga: Marvin Angell og Magnus Jensen

E-brygge: Christian P. Iversen og Roar Fredriksen

Brygge F (kystlag): Jonas Erikson og Crister Bjarkøy

Klubbhuset: Rolf Ljunggren, Dag Helge Larsen og Arne Barø

Årsmøtet slutt kl 20:25


MEDLEMSMØTE
25.04.2017 kl 2045. (Etter Årsmøtet)

Saksliste:

1. Fortøying av båter
Mange båter blir svært "dårlig" fortøyd. Vi har hatt brekkasje på brygger på grunn av slurvet fortøyning. Problem at noen ikke etterkommer bryggebas eller styret. Dette kan fra nå av koste kr 1000, dersom noen fra Båtforeningen må ut og ordne med fortøyingen.

2. KNBF
Tore og Bjørn-Ivar fra styret var på orienteringsmøte hos Narvik båtforening vedr. medlemskap i KNBF. Dersom ABF melder seg inn i KNBF vil medlemmene kunne tegne gunstig forsikring. Foreningen vil også motta momskompensasjon som minst vil dekke medlemskapet. Det nye styret kan dersom interesse invitere en rep fra KNBF til et medlemsmøte for orientering.

3. Oppsetting av vann/strømstolper i hjørnet mot badeplass
Ernst orienterte om planen om å sette opp ny stolpe. Noen båtvrak må bort for å komme til med maskin.

4. Rydding av seilbåtgjerdet
Noen joller, 4-5 stykker, tilhører Narvik Seilforening. Resten ar stort sett rot som tilhører ABF. Ved befaring ser vi at det max kan vinnes inn 1 båtplass for en mindre båt. Leder i Narvik Seilforening er Evert Nilsfors

5. Forbruk av strøm uten avtale
Kontroller har avdekket at noen, både på oppsettplassen og i havna bruker strøm langt utover det tillatte. Styret har derfor sendt regning til de mest åpenbare tilfeller. Styret må gå til anskaffelse av flyttbare målere slik at vi kan komme noen av disse tyverier til livs.

6. Kortnøkkelsystem
Dette er en gjenganger. Medlemsmøtet mener at det nå må utredes vedr. kostnader. Vil spesielt lette kontrollen med leiebåter.
For tiden er det massevis av nøkler ute. I følge Ernst kommer ingen nøkler i retur

7. Bom
Det er ønskelig med bom for å strøype innkjøring til båtoppsett og parkeringsplass. Det nye styret må ta kontakt med Narvik Havn for å høre om de har innsigelser.

Møtet slutt kl. 22:00
Bjørn-Ivar


Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest


Batliv.com side