Web-redaktør:
Årsberetning . . . 

Styrets årsberetning for 2014:

Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 24.04.2015 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

Til behandling foreligger følgende dagsorden:
01. Åpning ved Lederen
02. Valg av møteleder og sekretær
03. Styrets beretning for 2014
04. Regnskap for 2014 med revisors beretning
05. Budsjett for 2015
06. Fastsetting av slippavgift for 2016
07. Fastsetting av kontingent for 2016
08. Fastsetting av bryggeleie samt pris for kjøp/salg for 2016
09. Forslag fra styret
10. Innkomne forslag
11. Valg ifølge vedtekter

Ankenes Båtforenings valgte tillitsmenn 2014-15

Styret: (* på valg)
Leder: Rolf Ljunggren *
Nestleder/Materialforv. Steinar Svendsen
Kaserer Bjørn Wilhelmsen
Sekretær Bjørn-Ivar Tennås *
Styremedlem Tore Svenning
Varamann Ernst Sørheim *
Varamann Hans Morten Dalhaug

Arr. komite:
Olav Ormø *
Kurt Mathisen *
Viggo Lillevåg *

Revisor:
Henning Pedersen *

Valgkomite:
Thorvald Mathisen *
Kjell Jacobsen *
Tom Inge Nilsen *

WEB ansvarlig:
Viggo Johansen *

Bryggeformenn:
Brygge A: Tore Svenning * og Roald Svenning *
Brygge B: Steinar Svendsen * og Fred Munkli *
Brygge C: Knut Korneliussen * og Viggo Lillevåg *
Brygge D: Marvin Angel * og Magnus Jensen *
Brygge E: Christian Iversen * og Roar Fredriksen *
Brygge F (Kystlag) Bjarne Flygel * og Crister Bjarkøy *

Klubbhuset:
Roald Svenning *, Kristoffer Ås * og Arne Barø *

Styrets beretning for 2014
Året 2014 ble et spesielt år for Ankenes Båtforening og da spesielt stryet.

Og det var to begivenheter som førte til det.

Først gikk Christian av som kasserer etter årsmøtet. Og vi andre skulle fort bli klar over hvilken enorm innsats, eller rettere sagt jobb, han har lagt ned i løpet av 18 år.

Så ble leder i foreningen, Rolf, alvorlig syk i juni.

Styret valgte å inngå samarbeid med regnskapsfirmaet BDO. For et regnskap må vi ha.

På årsmøtet ble Bjørn Wilhelmsen valg til kasserer, men helt fersk og samtidig som vi gikk over til regnskapsfirma, ble et formidabelt ansvar lagt på han, et ansvar som han har løst på en god måte. Egentlig har han og Steinar vært de som mest har dratt lasset. I det hele tatt har medlemmene av styret som er pensjonister, i perioder nærmest arbeidet på fulltid med båtforeningssaker. Heldigvis restituerte Rolf seg veldig bra etter sykdommen og kunne bidra med mye kompetanse fra august og utover.

Det som har vært mest tidkrevende har vært overgangen fra vårt tidligere system til BDO sitt system. Mange ting har vært tungvindt, som eksempel kan nevnes at BDO ikke kan sortere medlemslister etter etternavn. Kan virke som en bagatell, men er frustrerende og skaper mye ekstraarbeid for styret.

I september sa MINOL opp avtalen vedr. salg av diesel i båthavna. Vi tok da kontakt med tillitsvalgte i Narvik Båtforening og fikk da vite at NB på årsmøtet hadde satt ned et utvalg som skulle utrede fremtidig salg av diesel og at bensin skulle være med i pakken. Vi ventet utover høsten, men ble ikke kontaktet av NB. Da vi forsto at vi ikke kom til å bli involvert tok vi gjentatte ganger kontakt med flere tillitsvalgte og med leder for prosjektet i NB uten at vi kom i inngrep. Ikke før prosjektet var ferdig utredet ble vi orientert, og da var løpet kjørt mht. plassering og økonomi i prosjektet.

Medlemsmøte i febr. 2015 vedtok med overveldende flertall at vi ikke skulle legge ned dieselfylling på Ankenes, men heller oppgradere anlegget. Oppgradering er bestilt.

Sist høst ble rørledningen mellom dieseltanken og pumpa ødelagt av en bil. Reparasjonen måtte initieres av oss. Dvs. av medlemmer av styret i ABF.

Også i år har det vært utskiftinger og forbedringer av bryggefortøyningene. Stormene i vinter har vist at alt er på stell i så henseende. Verre er det at enkelte båter er fortøyd på en måte som har ført til skade på bryggene. Styret vil på det sterkeste oppfordre medlemmene til å sørge for at båtene er fortøyd på en måte som ikke skader anlegget.

Det er sendt brev til Narvik Kommune vedrørende parkeringsproblemer i forbindelse med badestranda og godvær. Vi har fremdeles ikke fått svar.

Det har vært holdt 10 styremøter ved siden av årsmøtet, og et medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet.

Økonomi
Se regnskap.Legges ut på Årsmøtet.

Generelt
Medlemmene er pliktige til å måke snø på bryggene og ikke tråkke denne ned, da det er fare for issvuller og mye vekt. Når båt og brygge måkes skal bryggedøren være ulåst.

Styret vil på nytt minne om at det ifølge vedtektene ikke er tillatt å ha mesan eller jolle stående oppe for å unngå unødig vindfang og belastning på bryggene.

Sluttord
Båtforeningen har en sunn og god økonomi.

Styret takker medlemmene for interesse og oppslutning om foreningen og oppfordrer flere medlemmene til å stille opp på dugnader og arrangementer.

Ankenesstrand, 31.12.2014-28.04.2015

Rolf Ljunggren   Steinar Svendsen   Bjørn Wilhelmsen
Leder                 Nestl./materialforv.  Kasserer

Bjørn-Ivar Tennås Tore Svenning
Sekretær                Styremedlem

Utskriftsvennlig versjon
Mandagsklubben starter opp igjen 29. oktober
Utlevering av brikker til bomstasjonen II
Utlevering av brikker til bomstasjonen i havna
Utlevering av brikker tl bomstasjonen i havna
Nye Vedtekter og Retningslinjer vedtatt på Årsmøtet
Dugnad i Ankenes Båthavn 2018
Årsmøte i båtforeningen 2018 (NY)
Forslag til nye Vedtekter for Båtforeningen
Forslag til nye Retningslinjer for Båtforeningen
SOLFESTEN - Ankenes Båtforening arrangerer Grillfest


Batliv.com side